embrion.plstrona glownapoczatekpoprzednia stronanastepna strona

Metody naturalne a antykoncepcja

Wybrane cytaty z nauczania Kościoła


,,... odrzucić należy bezpośrednie obezpłodnienie czy to stale, czy czasowe, zarówno mężczyzny, jak i kobiety. Odrzucić również należy wszelkie działanie, które – bądź to w przewidywaniu zbliżenia małżeńskiego, bądź podczas jego spełniania, czy w rozwoju jego naturalnych skutków – miałoby za cel uniemożliwienie poczęcia lub prowadziłoby do tego."
 
Papież Paweł VI, Encyklika Humanae Vitae, 14.
Fragment cytowany również przez Katechizm Kościoła Katolickiego, 2370.

,,Kościół naucza, że wolno małżonkom uwzględniać naturalną cykliczność właściwą funkcjom rozrodczym i podejmować stosunki małżeńskie tylko w okresach niepłodności, regulując w ten sposób ilość poczęć, bez łamania zasad moralnych, które dopiero co wyłożyliśmy."

Papież Paweł VI, Encyklika Humanae Vitae, 16.

,,Znajomość i podporządkowanie się naturalnemu rytmowi płodności i niepłodności jest wyrazem wzajemnego szacunku, obopólnego, całkowitego daru małżonków dla siebie, akceptacji osoby i zobowiązuje do dialogu oraz do wzajemnej odpowiedzialności za życie i miłość. Przyjmowanie postawy antykoncepcyjnej narusza ład moralny, oddziela od siebie obydwa znaczenia aktu małżeńskiego, czyli jedność i rodzicielstwo; fałszuje wewnętrzną prawdę miłości małżeńskiej i niszczy ich wzajemną więź."

II Polski Synod Plenarny, W trosce o polską rodzinę, 10.

,,Należy więc roztropnie informować ludzi o postępach nauki w badaniach nad metodami, w których pewność została dostatecznie wypróbowana i dowiedziona zgodność z porządkiem moralnym."

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 87.

,,Należy jak najgłośniej mówić o tym, że metody, które Kościół uznaje za godziwe i możliwe do przyjęcia, zyskują dziś dodatkowe uzasadnienie dzięki nowym odkryciom naukowym. Prowadzone w ostatnich latach prace badawcze pozwoliły znacznie dokładniej poznać rytmy kobiecej płodności."

Papież Jan Pawel II, Audiencja dla uczestników konferencji poświęconej odpowiedzialnemu rodzicielstwu, 11.12.1992.


,,Nie może istnieć rzeczywista sprzeczność między Bożymi prawami dotyczącymi przekazywania życia a tymi, które mają sprzyjać umacnianiu autentycznej miłości małżeńskiej."
Papież Jan Pawel II, Encyklika Familiaris consortio, 24.

,,Różnica antropologiczna, a zarazem moralna, jaka istnieje pomiędzy środkami antykoncepcyjnymi a odwoływaniem się do rytmów okresowych ... w ostatecznej analizie dotyczy dwóch, nie dających się z sobą pogodzić, koncepcji osoby i płciowości ludzkiej."

Papież Jan Pawel II, Encyklika Familiaris consortio, 32.
Fragment cytowany również przez Katechizm Kościoła Katolickiego,  2370.


,,Z uzasadnionuch powodów małżonkowie mogą chcieć odsunąć w czasie przyjście na świat swoich dzieci. Powinni więc troszczyć się, by ich pragnienie nie wypływało z egoizmu, lecz było zgodne ze słuszną wielkodusznością odpowiedzialnego rodzicielstwa. Poza tym dostosują swoje postępowanie do obiektywnych kryteriów moralności:
Kiedy ... chodzi o pogodzenie miłości małżeńskiej z odpowiedzialnym przekazywaniem życia, wówczas moralny charakter sposobu postępowania nie zależy wyłącznie od samej szczerej intencji i oceny motywów, lecz musi być określonyw świetle konkretnych kryteriów, uwzględniających naturę osoby ludzkiej i jej czynów, które to kryteria w kontekście prawdziwej miłości strzegą pełnego sensu wzajemnego oddania się sobie i człowieczego przekazywania życia; a to jest niemożliwe bez kultywowania szczerym sercem cnoty czystości małżeńskiej."
Katechizm Kościoła Katolickiego,  2368,
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 51


,,Misja przekazywania życia, spełniana przez pary małżeńskie, jest głęboko uwarunkowana przez okoliczności społeczne i ekonomiczne. Czasem nawet małżeństwa rzeczywiście otwarte na dar życia muszą odłożyć na póżniej decyzję o wydaniu na świat kolejnych dzieci, i to nie z jakichś egoistycznych pobudek, ale pod wpływem obiektywnego poczucia odpowiedzialności. Ubóstwo albo poważne problemy zdrowotne mogą sprawić, że para małżeńska nie jest gotowa na przyjęcie daru nowego życia. Fakt, że w niektórych przypadkach kobiety są zmuszone pracować poza domem, prowadzi do zmian w pojmoaniu roli kobiety w społeczeństwie oraz sprawia, że może ona poświęcić mniej czasu mniej czasu i uwagi życiu rodzinnemu. Zwłaszcza zaś decyzje polityczne dotyczące rodziny, podejmowane w niektórych krajach, nie ułatwiają rodzicom spełniania ich funkcji prokreacyjnej i wychowawczej. Kościół uznaje zatem, że mogą istnieć obiektywne przyczyny usprawiedliwiające ograniczenie liczby potomstwa lub zachowanie dłuższych odstępów czasu między narodzinami kolejnych dzieci, podkreśla jednak, zgodnie z nauką Humanae Vitae, że małżonkowie muszą mieć po temu poważne powody, by godziwe było powstrzymywanie się od współżycia małżeńskiego w dniach płodnych, a podejmowanie go w okresach niepłodnych, kiedy ma ono być wyrazem miłości i umocnieniem wzajemnej wierności."
Papież Jan Pawel II, Audiencja dla uczestników konferencji poświęconej odpowiedzialnemu rodzicielstwu, 11.12.1992.

MW 1999-2003 embrion.plstrona glownapoczatekpoprzednia stronanastepna strona